Internetdagarna 2021 har redan varit
Online
Svenska

I skolvardagen medför uppdraget att ge eleverna digital kompetens en rad utmaningar. Hur ska man hantera elevers personuppgifter? Hur får man tiden att räcka till? Ska skolan lösa elevers konflikter på sociala medier?

Skolan ska arbeta med att stärka elevers digitala kompetens men i vardagen uppstår en rad dilemman; Hur ska lärare få tid att stärka sin digitala kompetens för att sedan utveckla elevernas? Hur mycket tid ska arbetet med digital kompetens få ta från ämnesundervisningen? Hur ska lärare hantera och förstå lagstiftningen kring integritetsfrågor i arbetet med digitala tjänster och verktyg?

På Internetdagarna kommer vi att närma oss frågor som rör didaktiska dilemman. Du kommer att lära dig mer om de utmaningar som skolans digitalisering medför i vardagen, och i en workshop kommer du få testa en kollegial modell för att hantera dilemman.

Under den här dagen kommer du att få med dig kunskaper om:

  • Skolbarns användning av internet.
  • Perspektiv på hur skolor, lärare och rektorer hittar tid och lösningar för lärares kompetensutveckling kring digital kompetens.
  • Dilemman som rör digital kompetens.
  • Didaktiska verktyg för att hantera dilemman som uppstår i lärares undervisningsvardag.
  • Förståelse för hur GDPR och Schrems II påverkar lärares och elevers vardag.
  • En kollegial modell för att hantera didaktiska dilemman.
Johanna Koljonen MODERATOR

Johanna Koljonen, författare, programledare och kritiker

Johanna Koljonen är en kulturjournalist, författare, programledare och kritiker med stort samhällsengagemang.

Program för detta temaspår

Försnack

Keynote: Whitney Phillips, medieforskare

Whitney Phillips
Hur använder extremister sociala medier för att förstärka sina budskap och påverka val? En av världens främsta medieforskare, Whitney Phillips, pratar om samspelet mellan kultur, teknik och makt.

Välkomna

Välkomna till en dag kring dilemman som rör lärares arbete med digital kompetens! Dagens moderator Johanna Koljonen hälsar välkomna och introducerar programmet tillsammans med dagens värdar Internetstiftelsen och Skolverket.

Johanna Koljonen

Johanna Koljonen, författare, programledare och kritiker

Johanna Koljonen är en kulturjournalist, författare, programledare och kritiker med stort samhällsengagemang.

Kristina Alexanderson

Kristina Alexanderson, projektledare på Internetstiftelsen

Kristina Alexanderson är ansvarig för skolsatsningarna på Internetstiftelsen, och en av Sveriges ledande experter kring digital kompetens. Hon är också en mycket uppskattad föreläsare.

Hur använder skolbarn internet?

Hur ser användningen av internet ut bland svenska skolbarn? Jannike Tillå från Internetstiftelsen presenterar årets statistik kring skolbarnens användning av internet och digitala tjänster utifrån undersökningen Svenskarna och internet 2021.

Jannike Tillå

Jannike Tillå, Vice President Communications and Public Benefit på Internetstiftelsen

Jannike Tillå har stor kunskap kring svenskars internetvanor och digital delaktighet. Hon är även programledare för poddarna: Dumma frågor om internet och Våra barn på nätet.

Frågor och funderingar kring barns användning av internet

Ett samtal mellan Jannike Tillå och Kristina Alexanderson, om hur skolan ska hantera barns internetvardag.

Jannike Tillå

Jannike Tillå, Vice President Communications and Public Benefit på Internetstiftelsen

Jannike Tillå har stor kunskap kring svenskars internetvanor och digital delaktighet. Hon är även programledare för poddarna: Dumma frågor om internet och Våra barn på nätet.

Kristina Alexanderson

Kristina Alexanderson, projektledare på Internetstiftelsen

Kristina Alexanderson är ansvarig för skolsatsningarna på Internetstiftelsen, och en av Sveriges ledande experter kring digital kompetens. Hon är också en mycket uppskattad föreläsare.

När ska jag lära mig allt?

I undersökning efter undersökning visar det sig att lärare skriker efter fortbildning dels för att kunna utveckla sin digitala kompetens och dels för att kunna ge eleverna en adekvat digital kompetens, men hur ska de hinna? Vilket stöd finns, och vems är ansvaret för lärarnas kompetensutveckling?

Ingela Lindström

Ingela Lindström, grundskollärare i Huddinge

Ingela Lindström är utsedd till årets lärare i Huddinge. Svensk- och SO-lärare som driver digitaliseringsfrågor och som har ett stort engagemang för hur digitaliseringen påverkar skolan och samhället.

Viveca Dahl

Viveca Dahl, utbildningschef i Lunds kommun samt processledare för rektorsprogrammet vid Umeå Universitet

Viveca har arbetat i skolan i över 30 år som lärare, rektor och utbildningschef. Sedan några år är hon även processledare i rektorsprogrammet. Viveca har arbetat med digitalisering i skolan i flertalet år och 2019 utsågs hon till Årets digitaliseringsledare. Att se digitaliseringen som ett medel för det systematiska kvalitetsarbetet är en självklarhet för Viveca. Just nu använder de i Lund digitaliseringens kraft som verktyg i implementeringsarbetet av nya Lgr22, ett bland många exempel.

Ingela Netz

Ingela Netz, Skolledare och processledare

Ingela Netz har en bakgrund i mediebranschen och har därefter jobbat 20 år i skolan; som lärare, utvecklingsledare, utredare och rektor, både i kommunal förvaltning och hos fristående skolhuvudman, samt som utbildare inom rektorsutbildningen.
Just nu arbetar hon som verksamhetsstöd och -utvecklare och utbildare/processledare för skolor/skolorganisationer i frågor som rör kvalitet, ledarskap och förbättringsarbete.

GDPR och Schrems II - hur påverkas undervisningen?

Varför får jag inte använda de verktyg som ger eleverna bäst förutsättningar för att nå målen? Hur kan vi hitta lösningar som gör att vi följer GDPR utan att kompromissa med elevers lärande?

Elisabet Jagell

Elisabet Jagell, universitetsadjunkt, lärare

Elisabet Jagell arbetat drygt 20 år som klass- och ämneslärare i grundskolan och arbetar nu vid lärarutbildningen vid Uppsala universitet vid sidan av doktorandstudier i slöjdpedagogik. En nyfikenhet på de digitala verktygens potential för elevernas lärandet har drivit henne till kreativa projekt där eleven varit producent på nätet. Prisbelönad för bloggarbete med elever.

Susanne Svanholm

Susanne Svanholm, digitaliserings- och dataskyddsjurist SKR

Susanne har mångårig erfarenhet av dataskydds- och integritetsfrågor kopplat till digitalisering och it och har arbetat som expert inom dessa områden både inom offentlig och privat sektor. Hon har implementerat dataskyddsförordningen i både stora och små organisationer, agerat dataskyddsombud och utfört regeringsuppdrag.

Viveca Dahl

Viveca Dahl, utbildningschef i Lunds kommun samt processledare för rektorsprogrammet vid Umeå Universitet

Viveca har arbetat i skolan i över 30 år som lärare, rektor och utbildningschef. Sedan några år är hon även processledare i rektorsprogrammet. Viveca har arbetat med digitalisering i skolan i flertalet år och 2019 utsågs hon till Årets digitaliseringsledare. Att se digitaliseringen som ett medel för det systematiska kvalitetsarbetet är en självklarhet för Viveca. Just nu använder de i Lund digitaliseringens kraft som verktyg i implementeringsarbetet av nya Lgr22, ett bland många exempel.

Hur mycket tid av undervisningen ska läggas på konflikter som uppstår på sociala medier?

I takt med att barn och unga förlägger mer av sitt sociala liv till digitala miljöer flyttar också en del av de konflikter som tidigare uppstod på skolan över till sociala medier. Hur mycket av skoltiden ska läggas på att lösa konflikter som uppstår där? När elever utsätts för kränkningar och konflikter i sociala medier, är det skolans ansvar att ta tag i problemen?

Roger Terner

Roger Terner, förstelärare och högstadielärare i SO

Roger Terner är SO-lärare och förstelärare i högstadiet på Kista grundskola. Han arbetar med lärplattor i undervisningen och har stor erfarenhet att arbeta med skolans digitalsiering.

Monica Staub Halling

Monica Staub Halling, skolbibliotekarie, föreläsare, författare

Monika har många års erfarenhet av att bygga skolbiblioteksundervisning i nära samarbete med lärare och fritidspedagoger. De senaste fem åren har hon jobbat på Backaskolan i Lund (F-3). Av Källkritiksbyrån och Internetstiftelsen tilldelades hon våren 2021 källkritikspriset "Det gyllene förstoringsglaset" för sitt MIK-arbete med de yngsta eleverna.

Isak Skogstad

Isak Skogstad, ämneslärare, skolpolitisk expert för Liberalerna

Utbildad ämneslärare, tidigare högstadielärare och i dag verksam som skolpolitisk expert vid Liberalernas riksdagskansli. Flerårigt verksam skoldebattör som i både böcker och artiklar framfört kritik mot den svenska skolans digitalisering. Anser att det finns en naiv övertro på digitaliseringens potential i skolsammanhang.

Summering inför lunch

Innan vi tar en lunchpaus låter vi vår moderator summera diskussionerna från förmiddagens pass.

Johanna Koljonen

Johanna Koljonen, författare, programledare och kritiker

Johanna Koljonen är en kulturjournalist, författare, programledare och kritiker med stort samhällsengagemang.

Lunch

Introduktion av modell för att hantera didaktiska dilemman

Tre forskare ger dig en presentation av en praktisk modell – didaktisk utevcklingsdialog – som du kan använda för att hantera dilemman som uppstår i skolvardagen. Modellen bygger på att du utifrån dina erfarenheter formulerar dilemman som sedan bearbetas i grupp tillsammans med kollegor.

Karim Hamza

Karim Hamza, universitetslektor och docent

Karim Hamza är docent i naturvetenskapsämnenas didaktik vid Stockholms universitet. Hans forskningsintressen handlar om att utveckla funktionella didaktiska modeller i nära samverkan mellan verksamma lärare och forskare, liksom formerna för lärar-forskarsamarbeten.

Jonas Almqvist

Jonas Almqvist, professor i didaktik

Jonas Almqvist är professor i didaktik vid Uppsala universitet och ledare för forskargruppen Studies of Comparative Didactics (SCOD). I sin forskning och undervisning fokuserar han på frågor om relationen mellan undervisning och lärande i olika ämnen och han deltar i en rad forsknings- och samverkansprojekt och nätverk.

Anette Olin

Anette Olin, docent i pedagogik vid Göteborgs universitet

Anette Olin är docent i pedagogik vid Göteborgs universitet. Hennes forskningsintressen handlar om lärares professionella lärande och skolutveckling. Hon arbetar ofta tillsammans med lärare och skolledare i aktionsforskningsprojekt och intresserar sig då särskilt för lärar-forskarsamarbetet möjligheter och svårigheter.

Workshop

En praktisk workshop som ger dig tillfälle att pröva en modell för att hantera didaktiska dilemman i klassrummet. Under workshopen kommer du att få metoden presenterad, med fokus på hur du kan implementera den i det lokala utvecklingsarbetet på skolan. Du kommer få möjlighet att själv formulera ett didaktiskt dilemma från din praktik, för att i mindre grupper reflektera över dilemmat.

Karim Hamza

Karim Hamza, universitetslektor och docent

Karim Hamza är docent i naturvetenskapsämnenas didaktik vid Stockholms universitet. Hans forskningsintressen handlar om att utveckla funktionella didaktiska modeller i nära samverkan mellan verksamma lärare och forskare, liksom formerna för lärar-forskarsamarbeten.

Jonas Almqvist

Jonas Almqvist, professor i didaktik

Jonas Almqvist är professor i didaktik vid Uppsala universitet och ledare för forskargruppen Studies of Comparative Didactics (SCOD). I sin forskning och undervisning fokuserar han på frågor om relationen mellan undervisning och lärande i olika ämnen och han deltar i en rad forsknings- och samverkansprojekt och nätverk.

Anette Olin

Anette Olin, docent i pedagogik vid Göteborgs universitet

Anette Olin är docent i pedagogik vid Göteborgs universitet. Hennes forskningsintressen handlar om lärares professionella lärande och skolutveckling. Hon arbetar ofta tillsammans med lärare och skolledare i aktionsforskningsprojekt och intresserar sig då särskilt för lärar-forskarsamarbetet möjligheter och svårigheter.

Vad tar vi med oss från dagen

Sammanfattning av och slutsatser från dagen, tillsammans med moderator Johanna.

Johanna Koljonen

Johanna Koljonen, författare, programledare och kritiker

Johanna Koljonen är en kulturjournalist, författare, programledare och kritiker med stort samhällsengagemang.

Nätverka

Keynote: Maria Ressa, nobelpristagare

Maria Ressa
Maria Ressa är journalist, författare och medgrundare av webbtidningen Rappler. Under sina år som journalist i Filippinerna har hon fått utstå mängder av anklagelser och hot från Dutertes regim. I år tar hon emot Nobels Fredspris för sin kamp för yttrandefrihet.

Eftersnack

Följ Internetdagarna i sociala medier

Aisha Mossberg och Måns Jonasson i studion från Internetdagarna

Detta är Internetdagarna

Internetdagarna är en tvådagarskonferens online för dig som vill bredda ditt digitala perspektiv. Konferensen anordnas årligen av Internetstiftelsen och gästas av internationella keynotetalare.

Relaterat temaspår på tisdag

Tisdag den 23 november

Framtidens lustfyllda lärande i en fygital värld

Hur skapar vi framtidens lustfyllda lärande i en "fygital" värld? Med hjälp av teknik kan vi skapa wow-upplevelser som klarar den allt hårdare konkurrensen om uppmärksamhet. Träffa forskare, pedagoger, spelexperter, en astronaut och gör historiedykningar på Tekniska museet.

Så tycker våra besökare

"Det är fantastiskt att du kan följa ett tematiskt spår och specialisera dig på vad du tycker är intressant. Internetdagarna är för alla, inte bara för en specifik bransch. Det är fantastiskt!"
Porträtt Jenni Laapotti, besökare Internetdagarna
Jenni Laapotti
"Det bästa med Internetdagarna är de stora frågorna som utforskas och de olika perspektiv som presenteras på konferensen."
Porträtt Innocent Mogenga, besökare Internetdagarna
Innocent Mogenga
"Jag ser så fram emot att besöka Internetdagarna igen i höst. Konferensen innehåller en riktigt bra blandning av kunskap från olika branscher."
Porträtt Pia Nyberg, besökare Internetdagarna
Pia Nyberg
"Det bästa med internetdagarna är att alla är här! Alla som har något att säga om internet och älskar internet lika mycket som vi på Internetstiftelsen."
Porträtt av Anne-Marie Eklund Löwinder, CISO Internetstiftelsen
Anne-Marie Eklund Löwinder
"Jag har hängt här de senaste 15 åren. Det finns mycket, mycket bra innehåll på konferensen Internetdagarna!"
Porträtt Judith Wolst, besökare Internetdagarna
Judith Wolst
"Det är så många viktiga frågor som tas upp här, så många nya saker jag inte har tänkt på och så många nya idéer."
Porträtt Cecilia MoSze Tham, besökare Internetdagarna
Cecilia MoSze Tham
"Det finns så många passionerade människor här. Och det finns många utmaningar om hur vi gör internet till en plats för möjligheter och gemenskap, och inte en plats för extremism."
Porträtt danah boyd, besökare Internetdagarna
danah boyd
"Internetdagarna är fantastiska eftersom det samlar allt om internet på två hela dagar!"
Porträtt av Cecilia Victoria Kärrberg, besökare Internetdagarna
Cecilia Victoria Kärrberg