Hur kan lärare optimera sin undervisning i en digital tid? Och hur hjälper vi alla elever att utveckla sin digitala kompetens? Få kunskap om hur skolan kan skapa likvärdiga förutsättningar för lärare att undervisa och för elever att kunna lära.

Välkommen till en dag där vi fördjupar oss i begreppet lärande. Hur påverkas det av skolans digitalisering egentligen? Vad innebär det för lärare och elever? 

Vi kommer att undersöka hur skolan kan använda sig av digitala verktyg för att skapa bättre förutsättningar för lärande. Det vill säga, bättre förutsättningar för ett likvärdigt lärande bland elever, lärare och medborgare i stort.  

Vi kommer även titta på hur skolan och lärare kan arbeta för att hjälpa alla elever utveckla sin digitala kompetens. Slutligen kommer vi att gå igenom olika hinder och lärandeparadoxer som finns inbyggda i den digitala utvecklingen. Och hur du kan bemöta dem. Välkommen!

Annika Agélii Genlott MODERATOR

Annika Agélii Genlott, Filosofie doktor i informatik, Processledare på SKR

Annika Agélii Genlott är processledare på Sveriges Kommuner och Regioner och är filosofie doktor inom informatik, med inriktning på digitaliseringen av skolorganisationer. Tidigare arbetade Annika som skolutvecklare i Sollentuna kommun.

Program för detta temaspår

Försnack

Keynote: Max Schrems, Integritetsaktivist

Max Schrems
Max Schrems är en drivkraft i arbetet för internetanvändares digitala integritet och för en uppmärksammad kamp mot nätjättarna om deras datainsamling. Genom domarna Schrems I och II har han lyckats förändra användningen av internet som vi känner till den.

Om jag var skolminister skulle jag...

Fyra korta presentationer, så kallade Ignite talks, på temat: Om jag var skolminister skulle jag göra följande för att skapa de bästa förutsättningarna för likvärdigt lärande i en digitaliserad skola.

Ett Ignite talk bygger på att talaren har fem minuter att prata på temat som stöd används en presentation som består av 20 bilder som byts automatiskt efter 20 sekunder.

De som kommer att tala är:

Maria Wiman, Sara Penje, Fredrik Hedström och Kristina Alexanderson

Maria Wiman

Maria Wiman, Lärare på Skapaskolan

Maria Wiman jobbar som svenska och SO-lärare på Skapaskolan i Huddinge. Hon är också kolumnist i tidningen Läraren och författare till böckerna "Värdeskapande lärande" och "Första tiden som lärare". 2019 blev Maria utsedd till Sveriges bästa lärare av Sydsvenska Industri- och Handelskammaren.

Kristina Alexanderson

Kristina Alexanderson, Projektledare på Internetstiftelsen

Kristina Alexanderson är ansvarig för skolsatsningarna på Internetstiftelsen, och en av Sveriges ledande experter kring digital kompetens. Hon är också en mycket uppskattad föreläsare.

Sara Penje

Sara Penje, Lidingö stads utvecklingschef

Tidigare skolutvecklare från Sollentuna som idag arbetar utvecklingschef i Lidingö stad.

Fredrik Hedström

Fredrik Hedström, Product Manager, Unikum

Fredrik Hedström arbetar med Unikums satsning på dataanalys och kvalitet. Fredrik är utbildad lärare och har en lång erfarenhet av att leda förändringsarbete och arbeta med dataanalys inom skola, som lärare, IT-strateg och skolledare.

Blir lärandet likvärdigt i en digitaliserad skola?

Digitaliseringen av skolan har skett med löften om att ett individualiserat lärande förändrar synen på såväl individer som undervisningens syfte och innehåll - och att den skapar möjligheter till ett likvärdigt lärande. Men Catarina vill visa på att det finns flera riskfaktorer för att digitalisering snarare verkar för ett bevarande av orättvisor än för främjande av ökad likvärdighet i utbildningssystemet.

Efter en kritisk tillbakablick på skolans digitalisering kommer spårpasset att vända blicken mot framtiden och adressera ett antal viktiga frågor som kommande generationers digitala teknologier behöver anpassas till.

Catharina Player-Koro

Catharina Player-Koro, Professor vid Institutionen för pedagogiskt arbete

Catharina Player-Coros forskningsområde är kritiska och sociologiska perspektiv på utbildning, policyfrågor och digitalisering. Hennes forskning tar sin utgångspunkt från en kritisk granskning av den teknikdeterministiska diskursen om att digital teknik har en förmåga att revolutionera undervisning, skola och utbildningssystem.

Kunskapsdilemman i en digitaliserad vardag - hur styr plattformarna oss?

Jutta Haider kommer att prata om några av de utmaningar och dilemman som kännetecknar dagens digitala landskap. Hur kan vi förstå och syna de mekanismer och värderingar som reglerar vilken information som når oss? Vad medför att kommersiella reklamtjänster genom sina algoritmer formar stora delar av det offentliga samtalet? Vad krävs för att möjliggöra ett källkritiskt förhållningssätt och vilka fallgropar finns? Vilken betydelse har frågor som dessa för skolans ansvar att skapa förutsättningar för ett likvärdigt och livslångt lärande?

Jutta Haider

Jutta Haider, Professor i Biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i Borås

Jutta Haider är professor i Biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i Borås. I sin forskning undersöker hon digitala kulturers villkor för produktion, användning och distribution av kunskap och information. Våren 2022 publicerades hennes senaste bok "Paradoxes of media and information literacy: The crisis of information" (Routledge, Open Access). För närvarande forskar hon inom Mistra Environmental Communication.

Att förstå barnens vardag

Hur ser elevernas digitala liv ut? Vad gör barnen på nätet? Hur ser deras vardag ut och vad behöver vi vuxna förstå för att skapa de bästa förutsättningarna för våra barns lärande? Vilka kulturer och språkbruk på nätet påverkar deras vardag och lärande?

Jannike Tillå presenterar några av de senaste insikterna om barnens vardag med utgångspunkt i Internetstiftelsen rapport Svenskarna och internet 2022.

Vidare kommer en introduktion till projektet Toxiskt språkbruk på nätet, vilket är ett samarbete mellan Prinsparets stiftelse, Statens Medieråd och Internetstiftelsen. Projektet ska undersöka i vilken omfattning barn och unga begränsas i deras uttryck och informationsinhämtning på nätet på grund av de kulturer som de möter på nätet.

Annika Agélii Genlott

Annika Agélii Genlott, Filosofie doktor i informatik, Processledare på SKR

Annika Agélii Genlott är processledare på Sveriges Kommuner och Regioner och är filosofie doktor inom informatik, med inriktning på digitaliseringen av skolorganisationer. Tidigare arbetade Annika som skolutvecklare i Sollentuna kommun.

Jannike Tillå

Jannike Tillå, Vice President Communications and Public Benefit på Internetstiftelsen

Jannike Tillå är ansvarig för främjandearbetet på Internetstiftelsen och har stor kunskap kring svenskars internetvanor och brinner för allas digitala delaktighet. Hon är även programledare för poddarna: Dumma frågor om internet och Våra barn och nätet.

Essi Alho

Essi Alho, Verksamhetsansvarig Prinsparets stiftelse

Essi Alho är verksamhetsansvarig på Prinsparets Stiftelse. Stiftelsens uppdrag är att främja en tryggare nätvardag för barn och unga samt öka respekten och förståelsen för personer med dyslexi. Essi brinner för barnrättsfrågor och att främja barn och ungas trygghet och psykiska hälsa på och utanför nätet.

Lunch

Lärande, bildning och kunskap i en digitaliserad vardag och skola

Vi befinner oss i en snabbt föränderlig värld, hur skapar skolan förutsättningar för livslångt lärande? Vad behöver lärare och elever kunna? I sin föreläsning kring bildning i en digitaliserad vardag kommer Lars Strannegård att ge dig konkreta argument för vad vi behöver kunna, vilka åtgärder skolan behöver ta samt vilka effekter vi kan vänta oss. Hans utgångspunkt är de erfarenheter han har från sitt arbeta som rektor på Handelshögskolan i Stockholm.

Lars Strannegård

Lars Strannegård, Rektor på Handelshögskolan i Stockholm

Lars Strannegård är professor i företagsekonomi och rektor för Handelshögskolan i Stockholm. Han är även författare till boken "Kunskap som känns : en lovsång till att lära sig något nytt".

Fika

Keynote: Abbie Richards, Desinformationsexpert

Abbie Richards
Tiktok är en enorm källa till information. Vilka utmaningar skapar det för plattformens unga användare? Abbie Richards är en framstående tiktokare som undersöker desinformation som sprids på plattformen. Hon har även en bakgrund som komiker. Lyssna på Abbie Richards tal där hon bryter hon ner det komplexa informationsflödet med pedagogiska förklaringar och humor.

Eftersnack

Aisha och Måns bakom kameran på Internetdagarna.

Detta är Internetdagarna

Internetdagarna är en tvådagarskonferens online för dig som vill bredda ditt digitala perspektiv. Konferensen anordnas årligen av Internetstiftelsen och gästas av världsledande keynotetalare.

Följ Internetdagarna i sociala medier