Internetdagarna 2022 har redan varit
Svenska

Digitaliseringen av skolan har aldrig varit mer aktuell än nu. Men vem bär ansvaret för skolans digitalisering? Och vem ansvarar för att tekniken stödjer verksamheten? Få en inblick i arbetet när Skolfederation belyser förutsättningarna tillsammans med experter och beslutsfattare.

Skolans digitala utveckling ska följa läroplanen och den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet. Förutom att skapa en säker och funktionell digital miljö behöver skolan ta hänsyn till nya lagkrav och förbereda sig för de digitala nationella proven som ska rullas ut 2024. 

Under vårt temaspår kommer vi, tillsammans med forskare och experter, att lyfta frågor som handlar om ansvar, ägandeskap och tekniska förutsättningar: 

  • vem bär ansvar för att driva skolans digitalisering? 
  • hur ser rollkartan ut mellan stat och kommun samt privata och offentliga aktörer?
  • vilket tekniskt ekosystem finns på plats idag och hur ser förutsättningarna för framtiden ut? 

Skolfederation är en förutsättningsskapande teknik som möjliggör en enklare vardag för elever och lärare. Och en tryggare hantering av GDPR. Internetstiftelsen engagerar sig i hur hela ekosystemet fungerar eftersom det saknas aktörer som tar olika roller idag. Med Skolfederation får elever och lärare en standardiserad inloggningslösning. De kan nå alla tjänsterna i skolmiljön, både de som finns i skolan och de som skolan abonnerar på via internet, med en enda inloggning. 

Anna Kelly MODERATOR

Anna Kelly, Vice President Federated Services, Internetstiftelsen

Anna Kelly har arbetat med digitalisering och samhällsutveckling sedan 90-talet. Hon har varit anställd i myndigheter och kommun samt varit managementkonsult. Hon har lett regeringsuppdrag och utvecklingsprojekt och är en erfaren moderator och föreläsare som brinner för att skapa sammanhang och framåtrörelse. Sedan början av april 2022 är Anna chef för federationstjänsterna; Skolfederationen och Sambi - för vård, hälsa och omsorg på Internetstiftelsen.

Program för detta temaspår

Försnack

Keynote: Eliot Higgins, Prisbelönad journalist

Eliot Higgins
I tider av kris och krig ökar spridningen av information explosionsartat. Lyssna på journalisten Eliot Higgins tal om hur han och kollektivet Bellingcat belyser krigsbrott och avslöjar falska nyheter med hjälp av öppna data och sociala medier.

Vem ansvarar för skolans digitalisering?

Vem tar ansvar för, vem driver och vem äger skolans digitalisering? Det är en utmaning som ofta hamnar mellan stat och kommun, privat och offentlig sektor. I frågan om vem som gör vad med vem finns lärdomar för övriga samhällets digitalisering.

Annika Agélii Genlott

Annika Agélii Genlott, Filosofie doktor i informatik, Processledare på SKR

Annika Agélii Genlott är processledare på Sveriges Kommuner och Regioner och är filosofie doktor inom informatik, med inriktning på digitaliseringen av skolorganisationer. Tidigare arbetade Annika som skolutvecklare i Sollentuna kommun.

Jannie Jeppesen

Jannie Jeppesen, Vd, Swedish Edtech Industry

Jannie Jeppesen är vd på Swedish Edtech Industry, branschorganisationen för edtechbolag. Digitalisering av utbildningssystemet och förändringsarbete har varit en röd tråd för Jannie, både som lärare, rektor och konsult inom digital kompetens och digitalisering av utbildning. Hon har de senaste åren arbetat med regeringens samverkansprogram Kompetensförsörjning och livslångt lärande och är andre vice ordförande i European Edtech Alliance.

Ulf Timerdahl

Ulf Timerdahl, Verkställande tjänsteperson, Föreningen Sambruk

Ulf Timerdahl arbetar som verkställande tjänsteperson på föreningen Sambruk samt håller även ihop verksamheten inom skolområdet. Ulf har en bakgrund som företagsledare, managementkonsult och från olika ledande linjebefattningar.

Föreningen Sambruk är en icke vinstdrivande samverkansorganisation för kommuner och regioner i Sverige. Sambruk bygger på att samskapa och sambruka i modern kommunal crowdsourcing för digitalisering där kommuner delar med sig av tjänster till andra kommuner.

Ulla Hamilton

Ulla Hamilton, Vd, Friskolornas Riksförbund

Ulla Hamilton är sedan 2015 vd för Friskolornas Riksförbund. Sedan 2018 är hon ordförande i Stokab som ger digitala infrastrukturella förutsättningarna för näringsliv och offentlig förvaltning i Stockholm. Ulla har en lång karriär inom politiken samt har haft fler styrelseuppdrag inom bland annat offentlig sektor och var tidigare borgarråd (M) i Stockholms stad.

Hur påverkas skolans digitalisering av skillnaden mellan teknisk och pedagogisk support?

Vilken roll har den tekniska och pedagogiska supporten i skolhuvudmäns arbete med digitalisering och vilka är framgångsfaktorerna för att lyckas med samspelet mellan teknik och pedagogik?

Jan Hylén

Jan Hylén, Education Analytics

Jan Hylén är filosofie doktor i statsvetenskap. Han har en bakgrund från Skolverket bland annat som forskningschef, sakkunnig och utredare på Utbildningsdepartementet och analytiker på The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). Han är numera verksam som fristående utbildningsanalytiker.

Malin Frykman

Malin Frykman, Processledare, Foxway

Malin Frykman har en bred bakgrund inom skolutveckling och digitalisering. Hon har bland annat arbetat som lärare, rektor och utvecklingsledare. Malin är också författare till böckerna "Skolledare i en digitaliserad värld" och "Formativt ledarskap i en digitaliserad värld". Hösten 2021 blev hon tilldelad Guldäpplets jubileumsutmärkelse för sitt arbete med att ta med hela styrkedjan på skolans digitala resa. Till vardags är hon verksam som teamleader och processledare på Foxway Education.

Mikael Svensson

Mikael Svensson, Programansvarig för skolans digitalisering, SKR

Mikael har tidigare arbetat i skolans värld och har över 20 års erfarenhet av de flesta perspektiven och rollerna inom skolväsendet. En stor del av Mikaels uppdrag handlar om påverkansarbete och samverkan med myndigheter och andra nationella aktörer inom digitaliseringsområdet. Han arbetar även med att stötta huvudmän gällande strategiska beslut, processer och strukturer kring digitaliseringsarbetet. Utöver detta sitter han även med i Guldtrappans beredning och jury samt i juryn för Guldäpplet.

Ola Henningsson

Ola Henningsson, Verksamhetsutvecklare, Karlstads kommun

Ola Henningsson har som lärare och verksamhetsutvecklare under 25 år samlat erfarenheter från nationella och lokala satsningar inom skola och digitalisering. Ola är en av medlemmarna i DigKomp som stödjer och utbildar IT-handledare i pedagogiska frågor och hanteringsansvariga i tekniska frågor för att skapa förutsättningar för en god närsupport vid Karlstad kommuns alla förskolor och skolor.

Elin Johansson

Elin Johansson, Chef Kommunikation & digitalisering, Karlstads kommun

Elin har arbetat med digitaliseringsfrågor i över 20 år, både inom privat och offentlig sektor samt olika branscher. På Barn- och ungdomsförvaltningen i Karlstads kommun leder Elin DigKomp som tillsammans med projektledare, strateger, kommunikatörer och informationssäkerhetsansvarig arbetar för att förskolor och skolor ska få de bästa förutsättningarna att dra nytta av digitaliseringens möjligheter.

Victoria Rhudin Lindell

Victoria Rhudin Lindell, Rektor, Lomma kommun

Victoria har arbetat med digitaliseringsfrågor både som lärare och rektor. I Lomma kommun arbetar Victoria med att samordna och stödja de processer och dokument som ligger till grund för IT-samordnarnas, IKT-pedagogernas och IT-avdelningens dagliga och strategiska insatser. Det handlar om att utveckla digitaliseringen, stärka den digitala likvärdigheten, arbeta för en dela-kultur och ett gott samarbete mellan skolorna, rektorerna och kommunens IT-avdelning.

Lunch

Införandet av digitala nationella prov – hur svårt kan det vara?

Skolverket har fått i uppdrag av regeringen att digitalisera de nationella proven med start våren 2024. Införandet av digitala nationella prov innebär förberedelser för huvudmän och skolor både kring tekniska och organisatoriska förutsättningar. Totalt kommer över 1000 huvudmän att omfattas av denna förändring.

Varför ska de nationella proven digitaliseras? Hur kan förberedelserna inför digitala nationella prov fungera som en språngbräda för huvudmäns och skolors arbete med digitalisering i stort? Hur kommer elevens lärande gynnas?

Johanna Karlén

Johanna Karlén, Kvalitetschef, Swedish Edtech Industry

Johanna Karlén arbetar som kvalitetschef på branschorganisationen Swedish Edtech Industry och är involverad i frågor för ökad kvalitet i det digitala ekosystemet. Med bakgrund som lärare, ikt-samordnare samt programansvarig för skolans digitalisering på SKR, har hon arbetat med nationella verktyg och i samverkansprojekt för en ändamålsenlig digitalisering i skolan. Hon är aktiv i standardariseringsarbetet i SIS TK450 och i den nationella testarenan för digitala lärresurser, Swedish Edtest.

Olle Melén

Olle Melén, Digitaliseringsstrateg, Örebro kommun

Olle Melén har avverkat 10 år inom grundskolan och arbetar sedan 2018 som en central resurs med Örebro kommuns digitaliseringsresa. Idag består arbetsuppgifterna i att strategiskt verka för en digital transformation och förflyttning av hela Örebro kommun där utbildningsområdet är Olles särskilda fokus. Digitaliseringsstrategier, färdplaner och digitala agendor är ett axplock av begrepp och dokument som han stöter på idag, där verksamhetsutveckling med hjälp av digitala stöd är nyckeln.

Christian Ideryd

Christian Ideryd, Verksamhetsutvecklare inom digitalisering, Utbildningsförvaltningen Kalix kommun

Christian har lång erfarenhet av undervisning och utvecklingsuppdrag inom det svenska utbildningssystemet. Han har ett särskilt stort intresse för frågor som handlar om kvalitet, utveckling och digitalisering inom utbildningssektorn. I sin nuvarande tjänst stödjer Christian kommunens olika verksamheter i frågor som rör digitalisering, projektleder DNP lokalt samt leder Norrbottens regionala samverkansgrupp gällande DNP.

Marcello Marrone

Marcello Marrone, Huvudprojektledare för digitalisering av nationella prov, Skolverket

Marcello Marrone har arbetat med digitalisering inom skolväsendet i olika former i över 20 år, både inom offentlig och privat sektor. Sedan hösten 2020 är Marcello projektledare för regeringsuppdraget att digitalisera de nationella proven. Uppdraget omfattar grundskolan, gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå.

Jessika Paulsson

Jessika Paulsson, Undervisningsråd, Skolverket

Jessika Paulsson arbetar som undervisningsråd på Skolverket där hon samordnar det arbete som Skolverket gör som sektorsansvarig myndighet för skolväsendets digitalisering. Hon arbetar också med andra övergripande frågor kopplat till digitalisering på myndigheten. Jessika har en bakgrund som lärare och skolutvecklare inom digitaliseringsområdet.

Fika

Keynote: Rachel Tobac, Etisk hackare

Rachel Tobac
Känner du till säkerhetsluckorna i din organisation? Lyssna på den etiska hackaren Rachel Tobac som hjälper företag att skydda sig mot cyberattacker genom att hacka sig in och avslöja deras säkerhetsluckor och sårbarheter.

Eftersnack

Aisha och Måns bakom kameran på Internetdagarna.

Detta är Internetdagarna

Internetdagarna är en tvådagarskonferens online för dig som vill bredda ditt digitala perspektiv. Konferensen anordnas årligen av Internetstiftelsen och gästas av världsledande keynotetalare.

Följ Internetdagarna i sociala medier