.FILE

22-23 november 2021

Bitcoin – mer än bara pengar

Andreas Antonopoulos är expert på informationssäkerhet, teknikentreprenör och författare bosatt i Kalifornien. Han är värd för poddradion Let's Talk Bitcoin och författare till ”Mastering Bitcoin” (ung. Att behärska bitcoin). I år kommer han till Internetdagarna och pratar om den sociala påverkan från blockkedjor.

Scroll down for English version.

I år har vi sett avläggare till bitcoin, bitcoin-kontanter och även framväxten av ethereum, monero och dash för att nämna ett fåtal. Håller bitcoins dominans på att ta slut? Det är omöjligt att säga med säkerhet enligt bitcoin-experten Andreas Antonopoulos, men han tvivlar på det.

– Valutor uppvisar en mycket stark nätverkseffekt, där systemets värde ökar exponentiellt i takt med att antalet deltagare ökar. Det är mycket svårt att ta in föregångarens försprång. De flesta system som presenteras av media som konkurrenter är inga egentliga konkurrenter. Antingen skiljer de sig så mycket att de inte kan uppfylla samma roll som bitcoin, eller så skiljer de sig inte tillräckligt och då dominerar bitcoin, säger Andreas Antonopoulos.

I en intervju nyligen i poddradion Unchained sa du att teknologin kommer att ge alla samma möjligheter, även de miljarder som är utan bankkonto eller har otillräcklig tillgång till banktjänster. Skulle du kunna utveckla det?

– Kryptovalutor ger individen en enorm makt: förmågan att lagra ekonomiska tillgångar med fullständig kontroll, att genomföra transaktioner som är nästan ögonblickliga, globala och ocensurerade, att göra transaktioner över gränser, att delta utan behov av godkännande. Dessa är normalt sett möjligheter som bara tillkommer de rika, bankfolk och stora bolag. Nu blir de tillgängliga för alla, överallt. Precis som ordbehandlingsprogrammen och senare bloggandet har släppt idéflödet fritt släpper kryptovalutorna valutaflödet fritt.

Vi är väldigt glada över att du kommer till Stockholm. Har du redan haft tillfälle att besöka Sverige?

– Det är första gången jag kommer till Sverige och jag ser fram emot det!

Har du redan bestämt dig för vad din keynote-föreläsning ska handla om?

– Jag vill prata om den sociala påverkan från blockkedjor, om mer än bara ”penga-aspekten”. De här systemen ger oss ett nytt sätt att strukturera beslutsfattande, organisation och styrning av samhällen, ett sätt som är mycket mer skalbart än 1800-talets hierarkiska byråkrati, som har varit den dominerande organisationsformen.  Ett exempel på en nätverkscentrerad, platt och medbestämmandebaserad organisation är internetmodellen. Blockkedjor tillför pålitlighet och decentralisering som för upp nätverkscentrerad styrning till en global nivå.


Bitcoin – More than just money

Andreas Antonopoulos is a California-based information security expert, tech-entrepreneur and author. He is a host on the Let’s Talk Bitcoin podcast and the author of “Mastering Bitcoin”. This year he will visit The Internet Days and talk about the social impact of blockchains.

This year we have seen the bitcoin offshoot, bitcoin cash, and also the rise of ethereum, monero, and dash to mention a few. Is the era of bitcoin’s dominance ending? It’s impossible to say for sure according to Bitcoin expert Andreas Antonopoulos, but he doubt that bitcoin’s dominance is ending.

– Currencies exhibit a very strong network effect, where the value of the system increases exponentially as you increase the number of participants. It is very difficult to overcome the early mover advantage. Most of the systems that are presented by media as competitors to bitcoin are not really direct competitors. They either differentiate so much that they cannot fill the same role as bitcoin, or they differentiate insufficiently, in which case bitcoin dominates, says Andreas Antonopoulos.

In a recent interview in the Unchained podcast you’ve said that technology will give everyone, including the billions of unbanked and underbanked, the same capability a banker has today. Please elaborate on this!

– Crypto-currencies offer enormous power to individuals: the ability to store wealth with complete control, to conduct transactions that are near-instantaneous, global and uncensorable, to transact across borders, to participate without needing authorization.  These are typically the capabilities of the rich, the bankers, the large corporations. Now they will become possible for everyone, anywhere. Just like desktop publishing and later blogging freed the flow of ideas, crypto-currencies free the flow of value.

We are delighted to welcome you to Stockholm. Have you ever had the chance to visit Sweden before?

– This will be my first time in Sweden and I’m looking forward to it!

Have you decided yet on what theme your keynote presentation will revolve around?

– I want to talk about the social impact of blockchains, about more than just the ”money” aspect. These systems offer us a new way to structure decision making, organisation and governance in societies, a way that scales much better than the 19th century hierarchical bureaucracy, which has been the dominant form of organisation.  Network-centric, flat and participatory organisation is the internet model. Blockchains add a component of trust and decentralisation that takes network-centric governance to a global scale.

Missa inte Internetdagarna 2021

Se till att vara ute i god tid inför Internetdagarna 2021! Skriv upp dig på vår intresselista och få programmet först av alla.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn

Missa inte Internetdagarna 2021

Se till att vara ute i god tid inför Internetdagarna 2021! Skriv upp dig på vår intresselista och få programmet först av alla.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn