.FILE

22-23 november 2021

”Den digitala tekniken är som ett smörgåsbord”

Det har blivit som ett mantra: tekniken ska rädda världen. Men kan verkligen bärbara datorer och mobiler leda till social förändring? I sin bok Geek Heresy dissekerar Kentaro Toyama tekniknördarnas påståenden och berättar varför människor är effektivare än prylar. Nu kan du möta honom i Stockholm – på årets upplaga av Internetdagarna.

English version available below.

Kentaro Toyama menar att de sociala utmaningarna bäst bemöts med djupgående sociala lösningar, som vår jakt på bättre inlärning, starkare samhällen och en global minskning av fattigdomen. För några år sedan skrev han en artikel som i stora drag gick ut på att tekniken aldrig kommer att lösa utbildningsfrågan. Men vad kan då göra det? Är det bara så att tekniken ökar de socioekonomiska klyftorna?

– För att hedra värdnationen ska jag göra en svensk liknelse. När det gäller utbildning är den digitala tekniken som ett smörgåsbord: Det erbjuder både innehåll som är bra för tillväxten och innehåll som är skadligt. Utan tillräckligt god tillsyn från vuxna äter barnen för mycket sötsaker från smörgåsbordet, vilket i längden kan ge allvarliga hälsoeffekter. Samma sak gäller för den digitala tekniken: Utan tillräckligt god tillsyn från vuxna överanvänder barn med tillgång till digitala enheter filmer, spel och sociala media, vilket i längden kan ge negativa känslomässiga och sociala effekter. Bra tillsyn från vuxna är grunden till en bra utbildning, även när det handlar om teknik. Teknik tenderar att förstärka bakomliggande mänskliga styrkor, så om inte de mänskliga styrkorna inom utbildningen görs lika för alla, alltså om inte alla elever får bra tillsyn från vuxna, kan ingen teknik i världen rätta till de socioekonomiska ojämlikheterna, säger Kentaro Toyama.

Det verkar finnas en spridd uppfattning att innovation från Silicon Valley är bra för samhället. Du håller inte med. Förväxlar vi företagsframgångar med sociala värden? 

–I dagens samhälle förväxlar vi definitivt företagsframgångar med sociala värden. I den dystopiska filmen Matrix utvinner en avancerad teknik mänsklig energi för att mata sina herrar maskinerna, samtidigt som människorna ges illusionen att de lever ett behagligt liv. Det var science fiction, men inte så mycket fiktion som man kan tro: Facebook är en avancerad teknik som utvinner mänsklig uppmärksamhet för att göda sina aktieägare, samtidigt som den ger människorna en illusion av ett behagligt socialt liv.

Vi är så glada att du kommer till Stockholm. Har du redan haft tillfälle att besöka Sverige? 

–Jag har aldrig varit i Sverige, men jag har beundrat landet på avstånd och det är så spännande att komma hit! Se till exempel den här artikeln som jag skrev för The Atlantic.

Har du redan bestämt dig för vad din keynote-föreläsning ska handla om? 

–Jag har ännu inte bestämt vad som passar bäst för årets event i Stockholm. Mitt standardalternativ är att göra en interaktiv sammanfattning av Geek Heresy, men jag kan mycket väl tala om något helt annat.


”Digital technology is like a smorgasbord”

It’s a common enough refrain: technology will save the world. But can laptops and cellphones really enact social change? In his book Geek Heresy, Kentaro Toyama debunks the claims of tech zealots and reveals why humans are more effective than gadgets.

In our quest for better learning, stronger communities, and global poverty reduction, Kentaro Toyama means that social challenges are best met with deeply social solutions. A couple of years ago he wrote an article which essentially said that technology will never fix education. But then what will? Does more technology only magnify socioeconomic disparities? 

–In honor of our host country, I’ll make a Swedish analogy: In the context of education, digital technology is like a smorgasbord: It offers both content that is good for growth and content that is detrimental. Without good adult supervision, children at a smorgasbord will overeat sweets, which if continued can lead to bad health effects. A similar thing is true of digital technology: Without good adult supervision, children with digital devices will overuse videos, games, and social media, which if continued can lead to bad cognitive and social effects. Good adult supervision is the essence of good education, even when technology is involved. Technology tends to amplify underlying human forces, so unless the human forces in education are equalized — unless high-quality adult supervision is provided for every student — no amount of technology will address socio-economic inequities, says Kentaro Toyama. 

There is perhaps a widespread impression that Silicon Valley innovations are good for society. You do not agree. Are we confusing business success with social value? 

–In today’s society, we definitely confuse business success with social value. In the dystopian movie The Matrix, an advanced technology harvests human energy to feed its machine masters while giving people the illusion of a pleasant life. That was science fiction, but not as fictional as you might think: Facebook is an advanced technology that harvests human attention to feed its shareholders while giving people the illusion of a pleasant social life. 

We are delighted to welcome you to Stockholm. Have you ever had the chance to visit Sweden before? 

–I have never been to Sweden, but I have admired it from afar, and I am excited to visit! See, for example, this article I wrote for The Atlantic online

Have you decided yet on what theme your keynote presentation will revolve around? 

–I have not yet decided on what would be the best fit for this year’s event in Stockholm. My default option is to do an interactive summary of Geek Heresy, but I might very well talk about something else as well.  

Spara 25% på dina biljetter

Spara 25% på dina biljetter

Skriv upp dig på intresselistan redan nu så får du chansen att köpa biljetter för endast 600 kr/dag exklusive moms istället för 800 kronor.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn
Spara 25% på dina biljetter

Spara 25% på dina biljetter

Skriv upp dig på intresselistan redan nu så får du chansen att köpa biljetter för endast 600 kr/dag exklusive moms istället för 800 kronor.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn