.FILE

22-23 november 2021

Hur har artificiell intelligens påverkat samtida design?

Molly Wright Steenson är designer, författare och internationell föredragshållare. Hennes arbete är inriktat på skärningspunkten mellan design, arkitektur och artificiell intelligens. Vi är glada att kunna välkomna henne till Stockholm och Internetdagarna.

English version available below.

Molly Wright Steenson talar måndag 20 november.

Sedan 1994 har Molly Wright Steenson varit internetpionjär och arbetat med banbrytande designstudior, konsultfirmor och företag inom Fortune 500. Hon är författaren bakom den kommande boken Architectural Intelligence: How Designers and Architects Created the Digital Landscape (ung. Arkitektonisk intelligens: Hur designer och arkitekter skapade det digitala landskapet), som handlar om den radikala historien bakom hur artificiell intelligens har påverkat design och arkitektur och hur den har lagt grunden till samtida digital design.

– Min keynote-föreläsning kommer att handla om hur artificiell intelligens har påverkat samtida design, och hur påverkan har utvecklats under de senaste 50 åren för de arkitekter som har samarbetat med forskare inom artificiell intelligens och cybernetik. I min forskning slår jag fast att många samtida företeelser som har funnits på internet sedan tidigt 1990-tal (och även före nätet) härstammar direkt från denna påverkan och detta samarbete mellan arkitekter och tekniker – och när vi granskar hur internet når ut till våra hem, byggnader och städer med allt större datorintelligens, är denna bakgrund desto viktigare eftersom vi på det sättet förstår vart vi är på väg, förklarar Molly Wright Steenson.

Du håller seminarier för utbildare och studenter som står inför samtidens radikalt nya former av interaktion och teknologi. Vilken roll kan disruptiv teknologi spela i dagens klassrum?

– Jag vill att mina designstudenter ska förstå, konfrontera och kritiskt engagera sig i teknologin. Den som ägnar sig åt design arbetar i grund och botten med tillverkning och måste arbeta med de samtida materialen, och där ingår saker som inte alltid är konkreta. Hur lär vi designer att använda artificiell intelligens och maskininlärning? Och hur påverkar vi de tekniker som utvecklar dessa teknologier så att de förstår vad design kan bidra med, i fråga om hur vi hanterar problem, uppfyller mänskliga behov och arbetar kreativt med resultaten? När jag arbetar med studenter (eller utbildare, eller talar inför en publik) hoppas jag att de ifrågasätter sina antaganden och vänder upp och ned på saker för att förstå dem bättre. Det jag hoppas på är att det leder till bättre och mer etisk design och arkitektur, och bättre designer och tekniker!

Vi är så glada att du kommer till Stockholm. Har du redan haft tillfälle att besöka Sverige?

– Jag älskar Sverige och har varit här mycket sedan 2010, sammanlagt omkring sex eller sju månader. Jag var gästforskare vid Umeå universitets HUMLab 2010–2015, och var där allt mellan några veckor till några månader, och har även besökt Designhögskolan och Arkitekthögskolan vid Umeå universitet för att föreläsa, närvara vid opponeringar, delta i och tala på konferenser. Jag har också föreläst på KTH Arkitekturskolans föreläsningsserier och på Mobile Life Centre vid Stockholms universitet. Dessutom kommer en del av min släkt från Östersundstrakten. De emigrerade till Seattle 1905, och jag känner många av mina svenska kusiner (några av dem kanske rentav kommer på Internetdagarna!).


The impact of AI on contemporary design

Molly Wright Steenson is a designer, writer, and international speaker whose work focuses on the intersection of design, architecture, and artificial intelligence. Now she is coming to Stockholm and The Internet Days.

A web pioneer since 1994, Molly Wright Steenson has worked at groundbreaking design studios, consultancies, and Fortune 500 companies. She is the author of the forthcoming book Architectural Intelligence: How Designers and Architects Created the Digital Landscape, which tells the radical history of AI’s impact on design and architecture and how it poured the foundation for contemporary digital design.

–My keynote will be about the impact of AI on contemporary design, and how that impact developed over the last 50 years in the work of architects who collaborated with AI and cybernetics research. My research finds that many contemporary things we’ve done on the internet since the early 90s (even pre-Web) comes from this direct influence and collaboration between architects and technologists—and as we look at the Internet reaching out into our rooms, buildings, and cities, with increasing computational intelligence, that history is all the more important as we understand where we’re going, Molly Wright Steenson explains.

You’ve held workshops for educators and students facing the radical new kinds of interactions and technologies of this era. How can disruptive technologies play a role in the classrooms of today?

–I want my design students to understand, confront, and critically engage with technology. If designers are makers, then they need to be working with contemporary materials—and that includes things that aren’t quite so tangible. How do we teach designers to work with AI and machine learning? And how do we influence the technologists who develop these technologies to understand what design can bring to the table in how we frame problems, suit human needs, and work creatively with the outcomes? When I work with students (or educators, or when I give a talk to an audience), I hope that they’ll question their assumptions and turn things upside down to understand them better. What I hope will happen as a result is better and more ethical designs and architecture—and better designers and technologists!

We are delighted to welcome you to Stockholm. Have you ever had the chance to visit Sweden before?

–I love Sweden and have spent a lot of time there since 2010—totaling something like 6 or 7 months. I have been a visiting researcher at Umeå University’s HUMLab between 2010–2015, coming for anywhere from a few weeks to a few months, and have been a visitor at Umeå Institute of Design and Umeå School of Architecture to give lectures and to be on critiques, defenses, and to attend and speak at conferences. I’ve also spoken in the KTH School of Architecture lecture series and at the Mobile Life Centre at Stockholm University. Also: my grandfather’s side of the family is from near Östersund. His parents emigrated to Seattle in 1905, and I know many of my Swedish cousins (some of whom might come to Internetdagarna!).

Missa inte Internetdagarna 2021

Se till att vara ute i god tid inför Internetdagarna 2021! Skriv upp dig på vår intresselista och få programmet först av alla.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn

Missa inte Internetdagarna 2021

Se till att vara ute i god tid inför Internetdagarna 2021! Skriv upp dig på vår intresselista och få programmet först av alla.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn