.FILE

22-23 november 2021

Vilken undergroundscen blir nästa globala bransch?

Matt Mason är en kreativ företagsledare och författare som nyligen utnämndes till nummer 11 på Fast Companys lista över de 100 mest kreativa personerna i affärsvärlden. Nu kommer den före detta piratradio-DJ:n och BitTorrent-förespråkaren till Sverige och Stockholm.

English version available below.

Matt Mason inledde sin karriär som DJ på piratradiostationer och klubbar i London. Något som har påverkat alla hans yrkesval senare i livet.

– Jag visste det inte då, men det visade sig att förmågan att läsa av en skara människor på dansgolvet och spela ett set som de gillade var en utmärkt kunskap som gick att överföra på andra områden. Att förstå vad en publik vill ha och ge den det har legat till grund för allt jag har arbetat med senare i livet, från att grunda en tidning till skapa reklamkampanjer, skriva böcker och pjäser till att konstruera dataprogram för konsumenter. I grund och botten handlar allt om samma sak, säger Matt Mason.

– Mitt första jobb som DJ lärde mig också en annan mycket viktig sak: det är okej att misslyckas. Släppa skivor och ordna fester – jag misslyckades oftare än jag lyckades, men jag fortsatte tills jag fick till några hits. Det är inte ofta man får chansen till det som ung. Man får inte misslyckas i skolan eller på universitetet, man betygsätts hela tiden, så ungdomarna lär sig att bli rädda för misslyckanden och undvika risker. Men det är genom att misslyckas som man lär sig. ”Fail fast” – Misslyckas snabbt – är ett mantra i Silicon Valley, för där vet man att det är värdefullt, men i skolan lär vi oss att aldrig misslyckas. Många av mina kompisar som också var DJs blev mycket framgångsrika företagare, eftersom de inte var rädda för att misslyckas.

I din bok ”The Pirate’s Dilemma” redogör du för utvecklingar som har omvandlat alternativkulturella scener till blomstrande branscher och rörelser. Vilka är nästa subrörelser som i kombination med teknik kan störta gamla hierarkier och ge makt åt individen? Vilka är nästa undergroundscener som kan bli globala branscher?

– Vi har sett det här hända på flera olika sätt det senaste året. Populismens framväxt i väst har i hög grad bestått av subrörelser som använder tekniken för att störta gamla hierarkier och ge makt åt individen. Jag önskar bara att den individen inte hade varit Donald Trump. En ljusglimt är de nya motståndsrörelser som har uppstått som en reaktion, nya vänsterrörelser runt om i världen som engagerar de yngre generationerna, fenomen som Black Lives Matter och Women’s March här i USA. Så jag är fortfarande optimist. Musik och kultur har tappat kraft, särskilt i västvärlden, eftersom det sätt som de direkt accepteras på är så välkänt. Jag skrev om det här i de sista kapitlen i ”The Pirate’s Dilemma”. Tekniken som alternativkultur är ett område som jag tror kommer att bli intressant igen. Internet har varit så: en grupp människor som pratade om ”cyberspace”, inte en hel industri. Det finns områden inom AI, AR, 3D-tryck, förnybar energi och annan teknik som hör ihop med överflödsekonomin, där jag tror att vi kommer att se nya spännande alternativkulturer slå rot, särskilt om de förtrycks av populistiska regeringar.

Att omvandla musik till pengar är fortfarande ett aktuellt ämne. BitTorrent har enligt dig spelat en avgörande roll i att minska piratkopieringen och uppmuntra laglig fildelning och musikspridning. Vad tror du sker de kommande åren på det här området? Vilka kommer att vara huvudfrågorna?

– Jag tror att piratkopiering kommer att vara en icke-fråga inom musikvärlden då. I år har vi haft den största ökningen av intäkter från musik sedan CD-försäljningen nådde en topp 1998. Streamingtjänsterna slår piratkopieringen genom att konkurrera med den. Jag önskar bara att det inte skulle ha tagit 15 år – det skulle ha skett snabbare om branschen hade anammat streaming tidigare, men jag är tacksam över att det ser så bra ut nu.

–Huvudfrågorna kommer i framtiden att vara mikrobetalningar och avtal, som båda kommer att handla om tekniker som BitCoin och blockkedjor. Det är fortfarande mycket svårt att göra mikrobetalningar i stor skala, vilket gör det svårare att konkurrera med tjänster som Netflix och Spotify. Det var vårt största hinder med BitTorrent. Avtal för inspelad musik är fortfarande som svarta lådor. Bob Weir från The Grateful Dead sa en gång till mig att det enda sättet att få fram hur mycket deras skivbolag var skyldiga dem var att stämma dem. Det är fortfarande så det fungerar, inte bara med skivbolag utan nu också med streamingtjänsterna. Men avtal som bygger på blockkedjor som i princip är öppna huvudböcker skulle göra musikbranschen mer transparent. Det skulle vara ännu mer revolutionerande för dagens situation än vad piratkopieringen var, och göra branschen sundare och mer artistvänlig.

Vi är så glada att du kommer till Stockholm. Har du redan haft tillfälle att besöka Sverige?

– Ja, jag älskar Stockholm! Jag har inte varit här på några år, men jag är väldigt glad att komma tillbaka.

Har du redan bestämt dig för vad din keynote-föreläsning ska handla om?

– Troligen något av ämnena vi har pratat om i den här intervjun. Jag lanserar två nya sociala plattformar i år som jag kan berätta om, båda är experiment i alternativkultur som får stöd av teknik. Det kan passa bra att tala om dem!

 


Which is the next underground scenes that might turn into global industries?

Matt Mason is a creative executive and author who was recently named number eleven on Fast Company’s 100 Most Creative People in Business list. Matt currently serves as the head of 1-800-N0TH1NG, an innovation lab building immersive products and content with a focus on gamification.

Matt Mason began his career as a pirate radio and club DJ in London. Something which affected his business journey and the choices he have made later on in his life.

–I didn’t know this at the time, but it turned out that learning to read a crowd on a dance floor and playing a set that worked for them was a great transferable skill. Understanding what an audience wants and giving it to them has been the foundation of every role I’ve taken on since, from founding a magazine to building ad campaigns to creating books and screenplays to building consumer software products. It’s all essentially the same basic thing, says Matt Mason.

–My early work as a DJ also taught me another really important lesson: that it’s okay to fail. Putting out records and putting on parties – I failed more times than I succeeded, but I kept trying until I scored some hits. You don’t get to do that much as a young person. You can’t fail at school or college because it all counts – you’re being graded the whole time, so kids learn to fear failure and avoid risk. But failing is how you learn. ’Fail fast’ is a mantra in Silicon Valley because it’s value is recognized, but at school we are taught ’fail never.’ Many of my friends I grew up DJing with went on to be really successful entrepreneurs because they weren’t scared of failing.

In your book ”The Pirate’s Dilemma”, you uncover trends that have transformed countercultural scenes into burgeoning global industries and movements. Which will be the next fringe movements that, combined with technology, might subvert old hierarchies and empower the individual? Which is the next underground scenes that might turn into global industries?

–We’ve seen this happen in a variety of ways in the last twelve months. The rise of populism in the West has largely been fringe movements using technology to subvert old systems and empower individuals. I just wish that individual hadn’t been Donald Trump. The silver lining is the rise of new resistance movements as a response, new left wing movements around the world galvanizing younger generations, things like Black Lives Matter and Women’s March here in the United States. I remain optimistic. Music and culture have become less potent, especially in the West, because the way they are instantly co-opted is so well understood – I wrote about this in Pirate’s in the later chapters. Technology as counterculture is an area that I think will get more interesting again. The Internet used to be that – a bunch of people on the fringe talking about ’cyberspace’, not an industry. There are spaces in AI, AR, 3D printing, renewable energy and other technologies related to the economics of abundance where I think we will see new interesting countercultures take root – especially if they are suppressed by populist governments.

Monetizing music is still a hot topic. According to you, BitTorrent has played a vital role in reducing piracy and encourage legal file sharing and music dissemination. What do you think about the next few years in regards of this issue? What will be the key issues?

–I think at this point, piracy is a non-issue in the music business. This year we have seen the highest period of growth in music revenue since the peak of CD sales in 1998. Streaming services beat piracy by competing with it. I just wish it hadn’t taken 15 years – it would have happened faster if the industry had embraced streaming sooner, but I’m grateful that things are looking good.
The key issues moving forward will be micropayments and contracts – which will both be about technologies like BitCoin and blockchains. It’s still *really* hard to do micropayments at scale, which makes it harder to start a competitor to services like Netflix and Spotify. That was our number one obstacle at BitTorrent. Contracts in recorded music are still black boxes. Bob Weir from The Grateful Dead once told me that the only way they ever really got to the truth of how much their labels owed them was by suing them. That is still how things operate – not just at the labels, but also now at the streaming services too. But contracts based on blockchain that are essentially open ledgers would bring transparency to the music business. That would be more disruptive to the status quo than piracy was, but it would make the business healthier and more artist-friendly.

We are delighted to welcome you to Stockholm. Have you ever had the chance to visit Sweden before?

–Yes, I love Stockholm! I have not been for a few years but I’m very excited to be back.

Have you decided yet on what theme your keynote presentation will revolve around?

–Probably some of the issues above. I’m launching two new social platforms this year which I will have data to share on, both experiments in counterculture underpinned by technology. It might be good to talk on those!

Missa inte Internetdagarna 2021

Se till att vara ute i god tid inför Internetdagarna 2021! Skriv upp dig på vår intresselista och få programmet först av alla.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn

Missa inte Internetdagarna 2021

Se till att vara ute i god tid inför Internetdagarna 2021! Skriv upp dig på vår intresselista och få programmet först av alla.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn