Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Tisdag 20 Nov
Skolans digitala utmaning för likvärdig användning LIVE Arrangör Internetstiftelsen

Det svenska skolväsendets digitaliseringsstrategi har höga mål. Skolan står nu inför ett stort och viktigt arbete där fortsatt många frågor är obesvarade om hur barn, elever och personal ska ha god och likvärdig tillgång till digitala verktyg och resurser i syfte att förbättra utbildningen och effektivisera verksamheten.

Att digitalisera verksamhetsprocesser i skolan innebär inte bara att digitalt dokumentera en elevs kunskapsutveckling. En skola behöver kunna kommunicera och informera vårdnadshavare och myndigheter på ett säkert sätt. En digital verksamhetsprocess ska även kunna ge stöd åt att dokumentera ärenden som exempelvis rör elevens trygghet, studiero, kränkningar med mera.

Hur ska en ändamålsenlig infrastruktur etableras? Vilka behov och förutsättningar har barn, elever och personal? Vad är ändamålsenliga digitala lärresurser? Och inte minst hur kan digitaliseringen användas för att underlätta personalens arbetssituation?

Välkommen till en dag där vi utifrån ett infrastrukturellt perspektiv diskuterar skolans digitalisering!

Plats A1 kongresshallen, auditorium, vån 4 Språk English Permalänk

Keynote-sessions

Talare

 • Zeynep Tufekci   Tekniksociolog

  Tekniksociologen Zeynep Tufekci verkar precis där tekniken möter samhället och de aktivister som vill förändra det. Hennes bok Twitter and Tear Gas handlar om hur internet gjorde protesterna under den arabiska våren lättare att organisera men svåra att hålla igång. Hon har flera TED-föredrag i bagaget, en återkommande kolumn i New York Times och är en profilerad kritiker av hur Facebook och Googles plattformar utnyttjades för att välja både Trump och Obama. Läs mer

 • Ben Hammersley   Futurist, journalist mm.

  Ben Hammersley har många strängar på sin lyra och kan titulera sig som skapare av ordet podcast, teknikexpert, författare, programledare, futurist, journalist med mera. Med sitt charmiga och kvicka sätt trollbinder Ben publiken när han pratar om effekterna av den digitala tidsåldern vi lever i och maktskiftet det inneburit. Läs mer

Förmiddagsfika

Plats A4, vån 5 Språk Svenska Permalänk

Vision för skolans digitalisering Läs mer

Regeringens vision för att digitalisera skolväsendet ska omsättas i handling. Skolverket och SKL har tydliga uppdrag, men hur ska det omsättas praktiskt i verksamheten och vad säger forskningen?

Plats A4, vån 5 Språk Svenska Permalänk

Introduktion och moderator för dagen Läs mer

Med sin mångåriga erfarenhet av skolans digitalisering kommer Marie Spetz att leda er genom dagen.

Moderator(er)

 • Marie Spetz   Pedagogisk utvecklingskonsult/projektledare

  Marie Spetz har arbetat med Skolutvecklingsfrågor med inriktning på digitalisering i över 20 år. Hon driver idag eget företag och arbetar bl.a. som projektledare, utvecklingskonsult och hälsocoach. Läs mer

Plats A4, vån 5 Språk Svenska Permalänk

Är fler människor hela lösningen för svenska skolan? Läs mer

Hur kommer det sig att vissa branscher ser en möjlighet i automatisering medan andra branscher enbart i fler människor? Varför föreslås lärarassistenter anställas som kan ”till exempel uppdatera telefonlistor” medan skolan över ett decennium gjort sig av med stöd- och resurspersonal? I framtidens skola kan människor inte längre utföra arbetsuppgifter som maskiner kan utföra bättre – kom och hör exemplen.

Talare

 • Peyman Vahedi   Rektor, Ådalsskolan Kramfors

  Peyman Vahedi är rektor vid Ådalsskolan i Kramfors och presenterar sig med titeln rektor oavsett hur många nomineringar som blir aktuella eller texter han skriver. Han vill nämligen nå fram med budskapet att det är rektorn som kommer att behöva leda digitaliseringsarbetet i skolan. Läs mer

Plats A4, vån 5 Språk Svenska Permalänk

#skolDigiplan Läs mer

Den nationella handlingsplanen för digitalisering av skolväsendet #skolDigiplan ska överlämnas till regeringen den 1 mars 2019. För att kunna samverka brett med hela skolväsendet hålls under hösten ett antal digitala rådslag där vem som helst och var som helst bjuds in till att vara med i diskussioner, lägga förslag och delta i omröstningar. Det första digitala rådslaget hölls under Almedalsveckan med hög uppslutning och stort intresse!

Talare

 • Annika Agélii Genlott   Projektansvarig SKL

  Annika Agélii Genlott är projektansvarig på SKL för att leda arbetet med den nationella handlingsplanen för digitalisering av skolväsendet #skolDigiplan som ska överlämnas till regeringen den 1 mars 2019. Läs mer

Plats A4, vån 5 Språk Svenska Permalänk

Digitala nationella prov – ett gemensamt förändringsarbete Läs mer

Digitaliseringen påverkar hela samhället och skolan har en central roll i förändringsarbetet. Som en del av den digitala övergången skapar Skolverket effektiva, användarvänliga och rättssäkra digitala nationella prov. Karin Hector Stahre, projektledare för satsningen, kommer på Internetdagarna att berätta om arbetet och hur omställningen från analoga till digitala prov kommer att påverka skolorna framöver.

Talare

 • Karin Hector-Stahre   Projektledare digitala Nationella prov, Skolverket

  Karin Hector-Stahre arbetar som projektledare för Skolverkets regeringsuppdrag om att digitalisera de nationella proven, och strävar efter att de digitala proven ska bli så bra som möjligt för målgrupperna. Karin är utbildad lärare i svenska och engelska och har bland annat arbetat som lärare, provansvarig och chef för Skolverkets enhet för nationella prov. Läs mer

Plats A4, plan 5  Permalänk

Det demokratiska samtalet i en digital tid – betydelser av ökad likvärdighet i skolans digitalisering Läs mer

I augusti 2018 utsåg Regeringen Carl Heath till Särskild utredare för att värna det demokratiska samtalet, som syftar till att stärka medie- och informationskunnighet samt motverka desinformation, propaganda och näthat.

Talare

 • Carl Heath   Utbildningsdirektör RISE

  Carl Heath är utbildningsdirektör i RISE - Research Institutes of Sweden och ansvarig för RISE Professional Education samt den tillämpade forskningen kopplad till digitalisering och lärande. Läs mer

Lunch

Plats A1 kongresshallen, auditorium, vån 4 Språk English Permalänk

Keynote-sessions

Talare

 • Tricia Wang   Tekniketnolog

  Termen ”Big Data” har under senare år seglat upp som ett riktigt buzzword och utmålas som räddningen för alla företag. Tricia Wang menar att detta inte är hela sanningen och har därför myntat begreppet Thick Data, eller tät data, det vill säga mänskliga erfarenheter och kunskap som inte går att kvantifiera. Tricia Wang är en etnolog som har specialiserat sig i det tekniska landskapet och är medgrundare till både Sudden Compass och Magpie Kingdom. Läs mer

Plats A4, vån 5 Språk Svenska Permalänk

Digitalisering och elevens integritet Läs mer

Skolans digitalisering kan komma att få stor inverkan på elevers integritet. I samma omfattning som vi utvecklar digitala processer som hanterar information om elever, utsätter vi elevers identitet för exponering. Hur tar vi hänsyn till elevens identitet och integritet i skolväsendets digitaliseringsprocess?

Plats A4, vån 5 Språk Svenska Permalänk

Förstår vi vår samtid? Läs mer

Under mitt föredrag kommer jag att resonera och problematisera kring hur vi uppfattar vår samtid  och konsekvenserna som uppstår om vi missuppfattar den. Frågor vi behöver ställa oss är exempelvis om det är så att vi förhåller oss till ett utbildningslandskap som inte längre finns? Hur det kan komma sig att vi så ofta uttrycker att Sverige ska bli bäst i världen? Vad betyder det att att vara bäst i världen egentligen, och är det ett relevant förhållningssätt i vår samtid? Mina reflektioner har kopplingar både till det pågående arbetet med att ta fram den nationella handlingsplanen för digitalisering av skolväsendet där jag ingår i samordningsgruppen men även till  Södertäljes arbete med att ta ett samlat grepp kring digitalisering.

Talare

 • Tony McCarrick   Digitaliseringsstrateg Södertälje kommun

  Tony McCarrick är pedagog i toppen. Han har arbetat som skolledare och har sedan 2011 arbetat med strategiska frågor i en digital värld. Tony tycker att omvärldsbevakning är en av de viktiga nycklarna för att förstå vår samtid och verka för en framtid. Att ett kritiskt förhållningssätt är ett grundfundament i all utvecklingsarbete. Läs mer

Plats A4, vån 5 Språk Svenska Permalänk

Behov av autentisering av elever Läs mer

Det finns behov av att elever i grundskola och gymnasium kan logga in hos olika parter inom skolsektorn. Tillgång till digitala läromedel och identifiering vid digitala nationella prov är två viktiga exempel.

Talare

 • Eva Sartorius   Federationer Internetstiftelsen i Sverige

  Eva Sartorius är civilekonom med digitalisering som huvudfokus. Hon började på Internetstiftelsen i Sverige 2018 och kommer senast från E-legitimationsnämnden. Hon har tidigare arbetat med Mina meddelanden, bidragit till regeringens e-förvaltningsstrategi och koordinerat projekt inom E-delegationen. Läs mer

 • Fredrik Wellner   Tjänsteansvarig identitetshantering, Södertälje kommun

  Fredrik Wellner är tjänsteansvarig identitetshantering vid Södertälje kommun och ansvarar för bland annat identitetshantering vid IT-enheten i Södertälje kommun och sitter i Skolfederations referensgrupp. Läs mer

Eftermiddagsfika

Plats A4, vån 5 Språk Svenska Permalänk

Digitaliseringens möjligheter för enkel administration Läs mer

En inte helt oväsentlig del av pedagogernas dag går åt till att hantera administrativa uppgifter. Hur kan en digitalisering av administrativa processer minska den administrativa bördan för pedagogerna?

Plats A4, vån 5 Språk Svenska Permalänk

Fidus, en interfederation för Digitala Nationella Prov Läs mer

Skolverket bygger en interfederation, Fidus som ska hantera elevers åtkomst till Digitala Nationella Prov och andra framtida tjänster.

Talare

 • Börje Shameti Lewin   IT-arkitekt, Skolverket

  Börje är ansvarig IT-arkitekt för Digitala Nationella Prov på Skolverket. Han har tidigare upphandlat och lett ett utvecklingsprojekt för öppnadata.se. Börje är även arkitekten bakom K-samsök. Läs mer

 • Renee Sundström   Projektledare, Skolverket

  Renee är Projektledare för införandet av Skolverkets interfederation Fidus under projektet Digitala Nationella Prov på Skolverket. Renee kommer att tillsammans med Börje att prata om Fidus, den interfederation som byggs för Digitala Nationella Prov och andra framtida tjänster. Renee brinner för digitalisering och digitala lösningar och har arbetat aktivt i IT branschen och bidragit till den digitala utvecklingen under tre decennier.
  Läs mer

Plats A4, vån 5 Språk Svenska Permalänk

Enkel hantering av elever i externa tjänster Läs mer

Första etappen av Egil ScimClient är klar. För skolorna innebär Egil SCIMClient (ESC) att man slipper manuell hantering av elevdata i externa tjänster eftersom ESC hämtar uppgifter om de elever som ingår i urvalet till en viss tjänst och skickar dem till tjänsten.

Talare

 • Claes-Olof Olsson   Projekt/-uppdragsledare, Föreningen Sambruk

  Claes-Olof har tidigare haft rollen som Verkställande tjänsteman i Föreningen Sambruk och därvid bland annat deltagit i Digidelnätverkets Samverkansledning. Läs mer

 • Bengt Wällstedt   It-samordnare, Ängelholms kommun

  Bengt Wällstedt är IT-samordnare med förflutet som lärare i Ängelholms kommun. Han arbetar speciellt med att utveckla identitetshantering, integrationer och federationer för att skapa förutsättningar för skolans digitalisering. Bengt Wällstedt är även engagerad i Skolfederation med information och utbildning till medlemmarna. Läs mer

 • Palle Girgensohn   Ping Pong

  Palle arbetar till vardags med PING PONG, en virtuell lärmiljö och ett stödsystem för utbildningsorganisationer. Han har också aktivt deltagit i arbetet kring Skolfederation. Läs mer

Plats A4, vån 5 Språk Svenska Permalänk

Likvärdig tillgång och användning Läs mer

Tilsith Lacouture är projektledare vid Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och ansvarar för ett av fokusområdena i den nationella strategin för digitaliseringen av skolväsendet. Fokusområdet handlar om en likvärdig tillgång till och användning av digitaliseringens möjligheter och syftar bland annat till att underlätta personalens arbetssituation i frågan om undervisning och administration. I mars presenterar SKL den nationella handlingsplanen för skolans digitalisering innehållande initiativ för att nå detta.

Talare

 • Tilsith Lacouture   Projektledare SKL

  Tilsith Lacouture är projektledare vid Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och ansvarar för ett av fokusområdena i den nationella strategin för digitaliseringen av skolväsendet. Fokusområdet handlar om en likvärdig tillgång till och användning av digitaliseringens möjligheter och syftar bland annat till att underlätta personalens arbetssituation i frågan om undervisning och administration. I mars presenterar SKL den nationella handlingsplanen för skolans digitalisering innehållande initiativ för att nå detta. Läs mer

Plats A4, vån 5 Språk Svenska Permalänk

Digitalisering 2.0 – vill du få något gjort eller ska du vara finkänslig? Läs mer

Följ med på en digitaliseringsresa där hinder efter hinder flyttats för att skolpersonalens arbetsmiljö ska få stå i fokus. Inga strateger, IT-enheter eller konsulter har haft stafettpinnen på den här skolan. Digitaliseringen har letts av rektor med sin personal. Datadriven skolutveckling med fokus på juridiska bördan, oftast missuppfattat som den administrativa, visas upp.

Talare

 • Peyman Vahedi   Rektor, Ådalsskolan Kramfors

  Peyman Vahedi är rektor vid Ådalsskolan i Kramfors och presenterar sig med titeln rektor oavsett hur många nomineringar som blir aktuella eller texter han skriver. Han vill nämligen nå fram med budskapet att det är rektorn som kommer att behöva leda digitaliseringsarbetet i skolan. Läs mer

Plats A4, vån 5 Språk Svenska Permalänk

Frågor och sammanfattning av dagen Läs mer

Vad har dagen givit och vilka frågeställningar finns fortfarande? Moderator Marie Spetz sammanfattar dagen.