.FILE

22-23 november 2021

Krisberedskap och samhällets säkerhet

Den som vill veta mer om regeringens politik för krisberedskap och samhällets säkerhet ska definitivt lägga någon timme på att läsa den skrivelse som regeringen överlämnade till riksdagen den 22 april i år – 2009/2010:124 Samhällets krisberedskap – stärkt samverkan för ökad säkerhet. I skrivelsen redogörs för hur arbetet med samhällets krisberedskap bör utvecklas. Den mest intressanta delen är kanske ändå förslaget om en nationell samverkansstruktur för informationssäkerhet som regeringen anser bör inrättas och att Sveriges IT-incidentcentrum ska överföras från Post- och telestyrelsen (PTS) till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Skydd av samhällsviktig verksamhet och kritisk infrastruktur

Det är regeringens uppfattning att det finns ett behov av att arbeta mer målmedvetet med frågor om skydd av samhällsviktig verksamhet och kritisk infrastruktur på nationell nivå. MSB har därför fått i uppdrag att i nära samverkan med berörda myndigheter utarbeta en nationell strategi på området. Även näringslivet ska involveras i jobbet. Uppdraget ska redovisas senast den 1 mars 2011. Frågor som en sådan strategi ska omfatta utöver att ge en långsiktig vision är bl.a. vilka prioriteringar som bör göras, vilket mervärde det innebär för inblandade aktörer samt en tydligare definition av de centrala begreppen samhällsviktig verksamhet och kritisk infrastruktur.

Nationell strategi för samhällets informationssäkerhet

Andra uppdrag i skrivelsen är att MSB bör fortsätta med övningar inom informationssäkerhetsområdet för att utveckla och utvärdera strukturer för hantering av allvarliga IT-incidenter, i syfte att höja samhällets förmåga att hantera dessa. Den 14 april i år har regeringen beslutat om följande uppdrag som ska redovisas senast den 1 mars 2011:

MSB ska i samråd med berörda aktörer utreda hur en säker digital informations- och kommunikationsinfrastruktur för offentlig sektor kan skapas och i samråd med Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt (FRA) analysera hur befintliga eller kommande kryptosystem i detta syfte kan användas för att skydda skyddsvärd eller sekretessbelagd information.

I samråd med de myndigheter som ingår i Samverkansgruppen för informationssäkerhet (Samfi) ska MSB ta fram en nationell plan som klargör hur allvarliga IT-incidenter ska hanteras samt skapa kompletterande tekniska kompetensnätverk av experter som kan stödja samhället vid allvarliga IT-incidenter för att skapa en ökad responsförmåga. MSB ska inom ramen för sitt mandat utreda hur ett system för obligatorisk incidenthantering för statliga myndigheter kan utformas.

Regeringen har uppdragit åt FRA att i samråd med de myndigheter som ingår i Samfi lämna förslag på hur ett detekterings- och varningssystem för samhällsviktig verksamhet och kritisk infrastruktur kan utformas och införas.

Dessutom har regeringen uppdragit åt MSB att kontinuerligt analysera och bedöma omvärldsutvecklingen avseende hot, sårbarheter och risker inom informationssäkerhetsområdet, inklusive konsekvenser för viktiga funktioner i samhället. Myndigheten bör årligen samt dessutom vid behov lämna en samlad bedömning till regeringen.

Som medlem i MSB:s informationssäkerhetsråd har jag en stark förhoppning om att bli involverad i arbetet. Det ser hur som helst ut att bli ett hektiskt år för MSB.

Spara 25% på dina biljetter

Spara 25% på dina biljetter

Skriv upp dig på intresselistan redan nu så får du chansen att köpa biljetter för endast 600 kr/dag exklusive moms istället för 800 kronor.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn
Spara 25% på dina biljetter

Spara 25% på dina biljetter

Skriv upp dig på intresselistan redan nu så får du chansen att köpa biljetter för endast 600 kr/dag exklusive moms istället för 800 kronor.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn