.FILE
Köp nu

23-24 november 2020

Köp nu

Endast 500 kr/dag (exkl. moms)

Mångfaldspolicy

Internetdagarna ska vara en attraktiv mötesplats som är fri från diskriminering och som präglas av öppenhet och tolerans. Vi välkomnar alla deltagare oavsett kön, könsöverskridande identitet, etnicitet, religion, funktionsvariation, sexuell läggning och ålder.

Alla på Internetdagarna ska bemötas med respekt, oberoende om de står på scen som talare, om de deltar i diskussioner via sociala medier eller minglar i pauserna. Det är viktigt att alla ska känna sig välkomna att delta och bidra till innehållet på evenemangen på Internetdagarna.

Internetstiftelsen arrangerar Internetdagarna tillsammans med spårarrangörer som ansvarar för att skapa sitt program och bjuda in talare.

Varje spårarrangör och Internetstiftelsen ansvarar gemensamt för att skapa innehåll och ett klimat som inte exkluderar personer. Tillsammans kan vi göra Internetdagarna ännu vassare, till ett forum med större mångfald – både på scen och i publiken.

Våra mål är:

  • Internetdagarna ska vara fri från diskriminering och alla, oberoende kön, könsöverskridande identitet, etnicitet, religion, funktionsvariation, sexuell läggning och ålder, ska känna sig trygga och välkomna.
  • Alla ska känna sig välkomna att delta och bidra till innehållet och diskussionerna på Internetdagarna.
  • Vi strävar efter att ha en jämn könsbalans bland talare, panelister och deltagare.

Arrangören förbinder sig att i största möjliga mån ha könsbalans på 50 procent på talare och i paneler. Därför är det viktigt att alla spårarrangörer har en strategi för hur de aktivt ska arbeta för att nå jämnare könsfördelning på scen – men också i publiken.

Internetstiftelsen kommunicerar i ett tidigt skede med de ansvariga för evenemangen att könsfördelningen bland talare och panelister är en prioriterad fråga. I överenskommelsen med respektive evenemangs ansvariga har vi också betonat att Internetdagarna strävar efter att vara en jämställd konferens och vi har också erbjudit hjälp och stöd för att kunna arbeta med att förbättra könsbalansen i programmet.

Vi vill att programmet ska locka alla och strävar efter en jämn könsbalans även bland våra besökare. Därför frågar vi när du köper biljett efter ditt kön. Vill du inte ange finns alltid alternativet ”vill ej svara”.

Uppförandekod

Internetstiftelsen anordnar varje år Internetdagarna – en av Skandinaviens största internetkonferenser.

Konferensen engagerar 200 talare och över 2 000 besökare.

Stiftelsens urkund fastställer att Internetstiftelsen ska jobba aktivt för “ett fritt och öppet internet för alla”. I ljuset av det vill vi ha en tydlig uppförandekod på konferensen för att alla ska känna sig välkomna och inte känna rädsla eller olust i samband med konferensen.

Uppförandekoden skiljer sig inte nämnvärt från vad som bör anses vara “vanligt hyfs” men för tydlighets skull – och för möjligheten att agera – publicerar vi dokumentet här:

  1. Vi accepterar inte någon form av ofredande, mobbing eller andra trakasserier.
  2. Som besökare, talare, personal et cetera är det din rättighet att känna dig välkommen och trygg oavsett vem du är och hur du väljer att presentera dig. Det är samtidigt din skyldighet att göra det möjligt för alla andra att göra detsamma.
  3. Teknikbranschen strävar på många håll att öka mångfalden – till exempel genom att få fler kvinnor att välja att utbilda sig och arbeta i den. Det ökar vikten av att inte använda språk eller bilder som uppfattas som kränkande i samband med Internetdagarna. Talare, besökare och utställare ska visa prov på gott omdöme.
  4. Om vi som arrangörer erhåller klagomål som vi anser vara berättigade kommer vi att vidta åtgärder. Dessa åtgärder kan komma att inkludera att avlägsna personen ifråga från området, inte bjudas in i framtiden och, om så kräver, polisanmälan.
  5. Internetdagarna ska vara en positiv mötesplats och ett växthus för idéer. Genom att vara tydliga med vår uppförandekod vill vi skapa en miljö där alla ska känna sig välkomna och trygga att delta i program och diskussioner på Internetdagarna.
  6. Vi vill att begreppet “alla” i meningen “öppet och fritt internet för alla” ska innefatta just “alla” och det gör ovanstående kod fullkomligt avgörande.

Välkommen på Internetdagarna!